Výkladový slovník legální metrologie

Vyhledat termín ve slovníku (zadejte min. 3 znaky):

0.00ZÁKLADNÍ TERMÍNY / BASIC TERMS

Termín:0.00 ZÁKLADNÍ TERMÍNY0.00 BASIC TERMS
Definice:

0.01metrologie / metrology

Termín:0.01 metrologie0.01 metrology
Definice:

věda o měření a jeho aplikaci

 

[OIML V2-200:2012, 2.2]

science of measurement and its application

 

[OIML V2-200:2012, 2.2]

Poznámka:

Metrologie zahrnuje všechny teoretické a praktické aspekty měření, bez ohledu na nejistotu měření a oblast použití.

Metrology includes all theoretical and practical aspects of measurement, whatever the measurement uncertainty and field of application.

0.02mezinárodní soustava jednotek, SI / International System of Units, SI

Termín:0.02 mezinárodní soustava jednotek, SI0.02 International System of Units, SI
Definice:

soustava jednotek založená na Mezinárodní soustavě veličin, jejich názvech a značkách, včetně řad předpon a jejich názvů a značek, společně s pravidly pro jejich použití, přijatá Generální konferencí pro váhy a míry (CGPM)

 

[OIML V2-200:2012, 1.16]

system of units, based on the International System of Quantities, their names and symbols, including a series of prefixes and their names and symbols, together with rules for their use, adopted by the General Conference on Weights and Measures (CGPM)

 

[OIML V2-200:2012, 1.16]

Poznámka 1:

SI je založena na sedmi základních veličinách ISQ

Viz: OIML V2-200:2012, 1.16 a brožuru SI [BIPM 2006].

The SI is founded on the seven base quantities of the ISQ.

See: OIML V2-200:2012, 1.16 and the SI brochure [BIPM 2006].

Poznámka 2:

Základní jednotky a koherentní odvozené jednotky SI tvoří koherentní soubor, označený „soubor koherentních jednotek SI“.

The base units and the coherent derived units of the SI form a coherent set, designated the “set of coherent SI units”.

Poznámka 3:

Úplný popis a vysvětlení Mezinárodní soustavy jednotek viz aktuální vydání brožury SI publikované Mezinárodním úřadem pro váhy a míry (BIPM) a dostupné na webových stránkách BIPM.

For a full description and explanation of the International System of Units, see the current edition of the SI brochure published by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) and available on the BIPM website.

Poznámka 4:

Ve veličinovém počtu je veličina ‚počet entit‘ často považována za základní veličinu se základní jednotkou jedna, značka 1.

In quantity calculus, the quantity 'number of entities' is often considered to be a base quantity, with the base unit one, symbol 1.

Poznámka 5:

Předpony SI pro násobky jednotek a díly jednotek jsou uvedeny v OIML V2-200:2012, 1.16.

The SI prefixes for multiples of units and submultiples of units are given in OIML V2-200:2012, 1.16.

0.03indikace, údaj / indication

Termín:0.03 indikace, údaj0.03 indication
Definice:

hodnota veličiny poskytnutá měřidlem nebo měřicím systémem

 

[OIML V2-200:2012, 4.1]

quantity value provided by a measuring instrument or a measuring system

 

[OIML V2-200:2012, 4.1]

Poznámka 1:

Indikace smí být prezentována vizuální nebo akustickou formou, nebo smí být přenesena do dalšího zařízení. Indikace je často dána pozicí ukazovatele na stupnici u analogových výstupů, zobrazeným nebo vytištěným číslem u digitálních výstupů, kódovaným vzorem u kódovaných výstupů nebo přidělenou hodnotou veličiny u ztělesněné míry.

An indication may be presented in visual or acoustic form or may be transferred to another device. An indication is often given by the position of a pointer on the display for analog outputs, a displayed or printed number for digital outputs, a code pattern for code outputs, or an assigned quantity value for material measures.

Poznámka 2:

Indikace a odpovídající hodnota veličiny, která je měřena, nejsou nutně hodnotami veličin stejného druhu.

An indication and a corresponding value of the quantity being measured are not necessarily values of quantities of the same kind.

0.04chyba indikace / error of indication

Termín:0.04 chyba indikace0.04 error of indication
Definice:

indikace mínus referenční hodnota veličiny

indication minus a reference quantity value

Poznámka:

Tato referenční hodnota se někdy nazývá (konvenční) pravá hodnota veličiny. Viz ale také OIML V2-200:2012, 2.12, Poznámka 1).

This reference value is sometimes referred to as a (conventional) true quantity value. See, however, also OIML V2-200:2012, 2.12, Note 1).

0.05největší dovolená chyba měření, největší dovolená chyba, mezní hodnota chyby / maximum permissible measurement error, maximum permissible error, limit of error

Termín:0.05 největší dovolená chyba měření, největší dovolená chyba, mezní hodnota chyby0.05 maximum permissible measurement error, maximum permissible error, limit of error
Definice:

krajní hodnota chyby měření vzhledem ke známé referenční hodnotě veličiny, dovolená specifikacemi nebo předpisy pro dané měření, měřidlo nebo měřicí systém

 

[OIML V2-200:2012, 4.26]

extreme value of measurement error, with respect to a known reference quantity value, permitted by specifications or regulations for a given measurement, measuring instrument, or measuring system

 

[OIML V2-200:2012, 4.26]

Poznámka 1:

Termín „největší dovolené chyby“ nebo „mezní hodnoty chyby“ se obvykle používá tam, kde existují dvě krajní hodnoty.

Usually the term “maximum permissible errors” or “limits of error” are used, where there are two extreme values.

Poznámka 2:

K označení „největší dovolené chyby“ se nemá používat termín „tolerance“.

The term “tolerance” should not be used to designate 'maximum permissible error'.

Poznámka 3:

Termín "nejvyšší dovolená chyba" je obvykle zkracován jako "MPE" (nebo "mpe").

Usually the term “maximum permissible error” is abbreviated to “MPE”, or “mpe”.

0.06základní chyba / intrinsic error

Termín:0.06 základní chyba0.06 intrinsic error
Definice:

chyba indikace způsobená měřidlem při měření za referenčních podmínek

error of indication, determined under reference conditions

0.07ovlivňující veličina / influence quantity

Termín:0.07 ovlivňující veličina0.07 influence quantity
Definice:

veličina, která při přímém měření neovlivňuje veličinu, která je skutečně měřena, ale ovlivňuje vztah mezi indikací a výsledkem měření

 

[OIML V2-200:2012, 2.52]

quantity that, in a direct measurement, does not affect the quantity that is actually measured, but affects the relation between the indication and the measurement result

 

[OIML V2-200:2012, 2.52]

Příklad:

PŘÍKLAD 1

Kmitočet při přímém měření konstantní amplitudy střídavého proudu ampérmetrem.

 

PŘÍKLAD 2

Látková koncentrace bilirubinu při přímém měření látkové koncentrace hemoglobinu v lidské krevní plazmě.

 

PŘÍKLAD 3

Teplota mikrometru použitého při měření délky tyče, ale nikoliv teplota samotné tyče, která může vstupovat do definice měřené veličiny.

 

PŘÍKLAD 4

Tlak pozadí v ionizačním zdroji hmotnostního spektrometru během měření látkového množství frakce.

EXAMPLE 1

Frequency in the direct measurement with an ammeter of the constant amplitude of an alternating current.

 

EXAMPLE 2

Amount-of-substance concentration of bilirubin in a direct measurement of hemoglobin amount-of-substance concentration in human blood plasma.

 

EXAMPLE 3

Temperature of a micrometer used for measurement of length of a rod, but not the temperature of the rod itself, which can enter into the definition of the measurand.

 

EXAMPLE 4

Background pressure in the ion source of a mass spectrometer during a measurement of amount-of-substance fraction.

Poznámka 1:

Nepřímé měření zahrnuje kombinaci přímých měření, z nichž každé může být ovlivněno ovlivňujícími veličinami.

An indirect measurement involves a combination of direct measurements, each of which may be affected by influence quantities.

Poznámka 2:

V Pokynu pro vyjádření nejistoty měření (GUM) (viz publikaci OIML G 1-100GUM), pojem ‚ovlivňující veličina‘, definovaný v GUM stejně jako ve druhém vydání VIM, nezahrnuje pouze veličny ovlivňující měřicí systém, jako v definici uvedené výše, ale také takové veličiny, které ovlivňují veličiny skutečně měřené. Tento pojem není v GUM omezen jen na přímá měření.

In the Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) (see OIML publication G 1-100GUM), the concept 'influence quantity' is defined as in the 2nd edition of the VIM, covering not only the quantities affecting the measuring system, as in the definition above, but also those quantities that affect the quantities actually measured. Also, in the GUM this concept is not restricted to direct measurements.

0.08stanovená pracovní podmínka / rated operating condition

Termín:0.08 stanovená pracovní podmínka0.08 rated operating condition
Definice:

pracovní podmínka, která musí být splněna během měření k zajištění, aby měřidlo nebo měřicí systém pracovaly tak, jak byly navrženy

 

[OIML V2-200:2012, 4.9]

operating condition that must be fulfilled during measurement in order that a measuring instrument or measuring system perform as designed

 

[OIML V2-200:2012, 4.9]

Poznámka:

Stanovené pracovní podmínky obecně specifikují intervaly hodnot pro veličinu, která je měřena, a pro jakoukoliv ovlivňující veličinu.

Rated operating conditions generally specify intervals of values for a quantity being measured and for any influence quantity.

0.09referenční pracovní podmínka, referenční podmínka / reference operating condition, reference condition

Termín:0.09 referenční pracovní podmínka, referenční podmínka0.09 reference operating condition, reference condition
Definice:

pracovní podmínka předepsaná pro vyhodnocování funkčnosti měřidla nebo měřicího systému nebo pro porovnávání výsledků měření

 

[OIML V2-200:2012, 4.11]

operating condition prescribed for evaluating the performance of a measuring instrument or measuring system or for comparison of measurement results

 

[OIML V2-200:2012, 4.11]

Poznámka 1:

Referenční pracovní podmínky specifikují intervaly hodnot měřené veličiny a ovlivňujících veličin.

Reference operating conditions specify intervals of values of the measurand and of the influence quantities.

Poznámka 2:

V IEC 60050-300, položka 311-06-02, termín „referenční podmínky“ odkazuje na pracovní podmínky, za kterých je specifikovaná přístrojová nejistota měření měřidla nejmenší.

In IEC 60050-300, item 311-06-02, the term “reference condition” refers to an operating condition under which the specified instrumental measurement uncertainty is the smallest possible.

0.10měřidlo, měřicí přístroj / measuring instrument

Termín:0.10 měřidlo, měřicí přístroj0.10 measuring instrument
Definice:

zařízení používané k měření buď samotné, nebo ve spojení s jedním nebo více přídavnými zařízeními

 

[OIML V2-200:2012, 3.1]

device used for making measurements, alone or in conjunction with one or more supplementary devices

 

[OIML V2-200:2012, 3.1]

Poznámka 1:

Měřidlo, které může být používáno samostatně, je měřicí systém.

A measuring instrument that can be used alone is a measuring system.

Poznámka 2:

Měřidlem smí být indikační měřidlo nebo ztělesněná míra.

A measuring instrument may be an indicating measuring instrument or a material measure.

0.11měřicí převodník / measuring transducer

Termín:0.11 měřicí převodník0.11 measuring transducer
Definice:

zařízení, používané při měření, které poskytuje výstupní veličinu, která má specifikovaný vztah ke vstupní veličině

 

[OIML V2-200:2012, 3.7]

device, used in measurement, that provides an output quantity having a specified relation to the input quantity

 

[OIML V2-200:2012, 3.7]

Příklad:

Termočlánek, proudový transformátor, průtahoměr, pH elektroda, Bourdonova trubice, bimetalický pásek.

Thermocouple, electric current transformer, strain gauge, pH electrode, Bourdon tube, bimetallic strip.

0.12měřicí systém / measuring system

Termín:0.12 měřicí systém0.12 measuring system
Definice:

sestava jednoho nebo více měřidel a často dalších zařízení, včetně jakýchkoliv činidel a zdrojů, sestavená a přizpůsobená k poskytování informace používané ke generování naměřených hodnot veličiny ve specifikovaných intervalech pro veličiny specifikovaných druhů

 

[OIML V2-200:2012, 3.2]

set of one or more measuring instruments and often other devices, including any reagent and supply, assembled and adapted to give information used to generate measured quantity values within specified intervals for quantities of specified kinds

 

[OIML V2-200:2012, 3.2]

Poznámka:

Měřicí systém se může skládat i z jediného měřidla.

A measuring system may consist of only one measuring instrument.

0.13stupnice zobrazovacího měřidla / scale of a displaying measuring instrument

Termín:0.13 stupnice zobrazovacího měřidla0.13 scale of a displaying measuring instrument
Definice:

část zobrazovacího měřidla sestávající z uspořádaného souboru značek společně s jakýmikoliv přidruženými hodnotami veličiny

 

[OIML V2-200:2012, 3.5]

part of a displaying measuring instrument, consisting of an ordered set of marks together with any associated quantity values

 

[OIML V2-200:2012, 3.5]

0.14kalibrace / calibration

Termín:0.14 kalibrace0.14 calibration
Definice:

činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace

 

[OIML V2-200:2012, 2.39]

operation that, under specified conditions, in a first step, establishes a relation between the quantity values with measurement uncertainties provided by measurement standards and corresponding indications with associated measurement uncertainties and, in a second step, uses this information to establish a relation for obtaining a measurement result from an indication

 

[OIML V2-200:2012, 2.39]

Poznámka 1:

Kalibrace smí být vyjádřena údajem, kalibrační funkcí, kalibračním diagramem, kalibrační křivkou nebo kalibrační tabulkou. V některých případech se smí skládat ze součtových nebo násobných korekcí indikace s přidruženou nejistotou měření.

A calibration may be expressed by a statement, calibration function, calibration diagram, calibration curve, or calibration table. In some cases, it may consist of an additive or multiplicative correction of the indication with associated measurement uncertainty.

Poznámka 2:

Kalibrace nemá být zaměňována s justováním měřicího systému, často mylně nazývaným „samokalibrace“, ani s ověřením kalibrace.

Calibration should not be confused with adjustment of a measuring system, often mistakenly called “self-calibration”, nor with verification of calibration.

Poznámka 3:

Samotný první krok ve výše uvedené definici je často chápán jako kalibrace.

Often, the first step alone in the above definition is perceived as being calibration.

0.15justování měřicího systému, justování / adjustment of a measuring system, adjustment

Termín:0.15 justování měřicího systému, justování0.15 adjustment of a measuring system, adjustment
Definice:

soubor činností provedených na měřicím systému tak, aby poskytoval předepsané indikace odpovídající daným hodnotám veličiny, která má být měřena

 

[OIML V2-200:2012, 3.11]

set of operations carried out on a measuring system so that it provides prescribed indications corresponding to given values of a quantity to be measured

 

[OIML V2-200:2012, 3.11]

Poznámka 1:

Typy justování měřicího systému zahrnují justování měřicího systému na nulu, justování posunu a justování rozpětí (někdy nazývané justování zisku).

Types of adjustment of a measuring system include zero adjustment of a measuring system, offset adjustment, and span adjustment (sometimes called gain adjustment).

Poznámka 2:

Justování měřicího systému nemá být zaměňováno s kalibrací, která je bezpodmínečně nutná pro justování.

Adjustment of a measuring system should not be confused with calibration, which is a prerequisite for adjustment.

Poznámka 3:

Po justování měřicího systému musí být měřicí systém obvykle znovu kalibrován.

After an adjustment of a measuring system, the measuring system must usually be recalibrated.

1.00METROLOGIE A JEJÍ ZÁKONNÉ ASPEKTY / METROLOGY AND ITS LEGAL ASPECTS

Termín:1.00 METROLOGIE A JEJÍ ZÁKONNÉ ASPEKTY1.00 METROLOGY AND ITS LEGAL ASPECTS
Definice:

1.01legální metrologie / legal metrology

Termín:1.01 legální metrologie1.01 legal metrology
Definice:

praxe a proces uplatňování zákonné a regulační struktury a prosazování v metrologii

practice and process of applying statutory and regulatory structure and enforcement to metrology (see 0.01)

Poznámka 1:

Oblast působnosti legální metrologie se může v jednotlivých státech lišit.

The scope of legal metrology may be different from country to country.

Poznámka 2:

Legální metrologie zahrnuje

 • stanovení legislativních požadavků
 • kontrola/ posuzování shody regulovaných výrobků a činností
 • dohled nad regulovanými výrobky a činnostmi
 • zajištění nezbytné infrastruktury pro návaznost regulovaných měření a měřidel na SI nebo státní etalony.

Legal metrology includes

 • setting up legal requirements,
 • control / conformity assessment of regulated products and regulated activities,
 • supervision of regulated products and of regulated activities, and
 • providing the necessary infrastructure for the traceability of regulated measurements and measuring instruments to SI or national standards.
Poznámka 3:

MImo oblast legální metrologie existují také předpisy týkající se přesnosti a správnosti metod měření.

There are also regulations outside the area of legal metrology pertaining to the accuracy and correctness of measurement methods.

1.02právní předpisy v metrologii / law on metrology

Termín:1.02 právní předpisy v metrologii1.02 law on metrology
Definice:

právní dokumenty a předpisy, které tvoří zákonnou strukturu metrologie

legal acts and secondary legislation that provide the statutory structure to metrology

Poznámka:

Právní dokumenty a předpisy zejména definují zákonné měřicí jednotky a předepisují

Note Legal acts and secondary legislation in particular specify the legal units of measurement, prescribe

 • requirements with respect to the properties of measuring instruments,
 • accuracy of measurement in cases specified by law,
 • a system of legal control of measuring instruments, and
 • metrological supervision.

1.03metrologické předpisy / legal metrology regulation

Termín:1.03 metrologické předpisy1.03 legal metrology regulation
Definice:

technické předpisy v oblasti legální metrologie

technical regulation in the field of legal metrology

Poznámka 1:

Tam, kde to lze, by tyto předpisy měly odpovídat mezinárodním doporučením OIML a vycházet z jejich požadavků.

These regulations shall, when applicable, be compatible with the International Recommendations of the OIML and make use of their requirements.

Poznámka 2:

Legální metrologie obecně zahrnuje

 • ochranu zájmu jednotlivců a podniků,
 • ochranu národních zájmů,
 • ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti, včetně ochrany ve vztahu k životnímu prostředí a zdravotnickým službám a
 • plnění požadavků týkajících se obchodování a obchodních transakcí.

The scope of legal metrology generally includes

 • protection of the interests of individuals and enterprises,
 • protection of national interests,
 • protection of public health and safety, including in relation to the environment and medical services, and
 • meeting the requirements for commerce and trade.

1.04odpovědná státní instituce / national responsible body

Termín:1.04 odpovědná státní instituce1.04 national responsible body
Definice:

organizace nebo instituce národní úrovně zodpovědná za tvorbu a/ nebo uplatňování legislativy a předpisů v oblasti metrologické kontroly

organization or agency at the national level or in a nation, responsible for developing and/or enforcing laws or regulations regarding legal metrological control

1.05metrologický orgán / metrological authority

Termín:1.05 metrologický orgán1.05 metrological authority
Definice:

právnická osoba určená zákonem nebo vládou, která je odpovědná za dané činnosti legální metrologie

legal entity designated by law or by the government to be responsible for specified legal metrology activities

Poznámka 1:

Touto právnickou osobou může být ústřední nebo místní vládní orgán nebo nevládní instituce zmocněná vládou.

The legal entity may be a central or local government body, or a non–governmental body empowered by the government.

Poznámka 2:

Mezi činnosti může patřit např. schvalování typu.

The responsibility may include e.g. type approval.

1.06zákonné jednotky měření / legal units of measurement

Termín:1.06 zákonné jednotky měření1.06 legal units of measurement
Definice:

jednotky měření požadované nebo povolené předpisy

units of measurement required or permitted by regulations

Poznámka:

Zákonnými jednotkami smějí být:

 • jednotky SI,
 • jejich desítkové násobky a díly označované předponami SI,
 • jednotky mimo soustavu SI stanovené zvláštními předpisy.

Legal units may be

 • SI units,
 • their decimal multiples and submultiples as indicated by the use of SI prefixes, or
 • non-SI units specified by relevant regulations.

2.00ČINNOSTI LEGÁLNÍ METROLOGIE / LEGAL METROLOGY ACTIVITIES

Termín:2.00 ČINNOSTI LEGÁLNÍ METROLOGIE2.00 LEGAL METROLOGY ACTIVITIES
Definice:

2.01metrologická kontrola / legal metrological control

Termín:2.01 metrologická kontrola2.01 legal metrological control
Definice:

veškeré činnosti legální metrologie

the whole of legal metrology activities

Poznámka:

Metrologická kontrola zahrnuje:

 • kontrolu měřidel,
 • metrologický dozor,
 • všechny úkony, např. v rámci dokazování v soudním řízení, za účelem zkoumání a prokázání stavu měřidla a stanovení jeho metrologických charakteristik, mimo jiné ve vztahu k příslušným zákonným požadavkům.

Legal metrological control includes

 • legal control of measuring instruments,
 • metrological supervision,
 • all the operations for the purpose of examining and demonstrating, e.g. to testify in a court of law, the condition of a measuring instrument and to determine its metrological properties, amongst others by reference to the relevant statutory requirements.

2.02kontrola měřidel / legal control of measuring instruments

Termín:2.02 kontrola měřidel2.02 legal control of measuring instruments
Definice:

všeobecný termín používaný pro souhrnné označení zákonem stanovených činností, kterým mohou měřidla podléhat, např. schválení typu, ověřování atd.

generic term used to globally designate legal operations to which measuring instruments may be subjected, e.g. type approval, verification, etc.

2.03metrologický dozor / metrological supervision

Termín:2.03 metrologický dozor2.03 metrological supervision
Definice:

činnost v oblasti metrologické kontroly za účelem kontroly dodržování metrologických zákonů a předpisů

activity of legal metrological control to check the observance of metrology laws and regulations

Poznámka 1:

Metrologický dozor zahrnuje i kontrolu správnosti označení na hotově baleném zboží a obsahu hotových balení.

Metrological supervision also includes checking the correctness of quantities indicated on and contained in prepackages.

Poznámka 2:

K dosažení těchto cílů mohou být použity prostředky a metody jako je např. dozor nad trhem nebo zabezpečování kvality.

To achieve these purposes, means and methods such as market surveillance and quality management may be utilized.

2.04typová zkouška (modelu) / type (pattern) evaluation

Termín:2.04 typová zkouška (modelu)2.04 type (pattern) evaluation
Definice:

postup posouzení shody jednoho nebo více zkušebních vzorků identifikovaného typu (modelu) měřidla, jehož výsledkem je hodnoticí zpráva a/ nebo certifikát o hodnocení

conformity assessment procedure on one or more specimens of an identified type (pattern) of measuring instruments which results in an evaluation report and / or an evaluation certificate

Poznámka:

„Model“ se používá v legální metrologii ve stejném významu jako „typ“; v dalších položkách se používá pouze pojem „typ“.

“Pattern” is used in legal metrology with the same meaning as “type”; in the entries below, only “type” is used.

2.05schválení typu / type approval

Termín:2.05 schválení typu2.05 type approval
Definice:

rozhodnutí s právním dosahem založené na přezkoumání zprávy z typové zkoušky, že daný typ měřidla splňuje příslušné zákonem stanovené požadavky; výsledkem je vydání certifikátu schválení typu

decision of legal relevance, based on the review of the type evaluation report, that the type of a measuring instrument complies with the relevant statutory requirements and results in the issuance of the type approval certificate

Poznámka:

Viz také A.25.

See also A.25.

2.06schválení typu s omezením / type approval with limited effect

Termín:2.06 schválení typu s omezením2.06 type approval with limited effect
Definice:

schválení typu měřidla, které je spojeno s jedním nebo více specifickými omezeními

approval of a type of measuring instrument that is linked with one or more specific restrictions

Poznámka:

Omezení se může týkat např.

 • doby platnosti,
 • počtu měřidel, pro které platí schválení,
 • povinnosti oznámit odpovědným orgánům místo instalace každého měřidla,
 • použití měřidla.

Restrictions may pertain to, for instance

 • the period of validity,
 • the number of instruments covered by the approval,
 • the obligation to notify the competent authorities of the place of installation of each instrument,
 • the use of the instrument.

2.07uznání schválení typu / recognition of type approval

Termín:2.07 uznání schválení typu2.07 recognition of type approval
Definice:

rozhodnutí s právním dosahem přijaté jednou stranou na základě dobrovolnosti nebo na základě dvou- nebo vícestranné dohody, kterým je typ schválený druhou stranou uznán za splňující příslušné zákonné požadavky bez vydání nového certifikátu schválení typu

legal decision taken by a party either voluntarily or based on a bi- or multilateral arrangement whereby a type that was approved by another party is recognized as complying with the relevant statutory requirements, without issuing a new type approval certificate

Poznámka:

Viz také A.33.

See also A.33.

2.08zrušení schválení typu / withdrawal of a type approval

Termín:2.08 zrušení schválení typu2.08 withdrawal of a type approval
Definice:

právně závazné rozhodnutí, kterým se ruší schválení typu

decision of legal relevance canceling a type approval

Poznámka:

Zrušení je oprávněné v případě:

 • změn daného typu,
 • modifikací částí důležitých pro fungování měřidla,
 • okolností, které ovlivňují metrologickou stálost a/nebo spolehlivost,
 • vlivů, které mění zákonem požadovanou metrologickou charakteristiku daného měřidla a které se projevily až po oficiálním vydání schválení typu.

The withdrawal is justified in case of

 • alterations of the type,
 • modification of its vital parts,
 • circumstances that affect metrological durability and/ or reliability,
 • effects altering the metrological performance of the instrument required by law and coming to light only after the official type approval was granted.

2.09ověření měřidla / verification of a measuring instrument

Termín:2.09 ověření měřidla2.09 verification of a measuring instrument
Definice:

postup posouzení shody (odlišný od typové zkoušky), jehož výsledkem je připojení ověřovací značky a/ nebo vydání ověřovacího listu

conformity assessment procedure (other than type evaluation) which results in the affixing of a verification mark and/or issuing of a verification certificate

Poznámka:

Viz také OIML V2-200:2012, 2.44.

See also OIML V2-200:2012, 2.44.

2.10předběžné posouzení / preliminary examination

Termín:2.10 předběžné posouzení2.10 preliminary examination
Definice:

posouzení měřidla v rámci postupu ověřování buď oproti části z požadavků, nebo před instalací určitých součástí měřidla

examination of a measuring instrument either to partial requirements or before certain elements of the measuring instrument are installed as part of the verification procedure

2.11ověření vzorkováním / verification by sampling

Termín:2.11 ověření vzorkováním2.11 verification by sampling
Definice:

ověření homogenní dávky měřidel, založené na výsledcích posouzení statisticky reprezentativního počtu vzorků náhodně vybraných z identifikované dávky

verification of a homogeneous batch of measuring instruments based on the results of examination of a statistically appropriate number of specimens selected at random from an identified lot

2.12prvotní ověření / initial verification

Termín:2.12 prvotní ověření2.12 initial verification
Definice:

ověření měřidla, které ještě nebylo ověřeno

verification of a measuring instrument which has not been verified previously

2.13následné ověření / subsequent verification

Termín:2.13 následné ověření2.13 subsequent verification
Definice:

ověření měřidla provedené po předchozím ověření

verification of a measuring instrument after a previous verification

Poznámka 1:

Následné ověření zahrnuje:

 • povinné periodické ověření,
 • ověření po opravě a
 • dobrovolné ověření.

Subsequent verification includes

 • mandatory periodic verification,
 • verification after repair, and
 • voluntary verification.
Poznámka 2:

Následné ověření měřidla smí být provedeno před uplynutím doby platnosti předchozího ověření, buď na žádost uživatele (vlastníka), nebo jestliže je jeho ověření prohlášeno za neplatné.

Subsequent verification of a measuring instrument may be carried out before expiry of the period of validity of a previous verification either at the request of the user (owner) or when its verification is declared to be no longer valid.

2.14povinné periodické ověření / mandatory periodic verification

Termín:2.14 povinné periodické ověření2.14 mandatory periodic verification
Definice:

následné ověření měřidla prováděné pravidelně ve stanovených intervalech v souladu s postupem stanoveným předpisy

subsequent verification of a measuring instrument, carried out periodically at specified intervals according to the procedure laid down by the regulations

2.15zamítnutí měřidla, vyřazení měřidla / rejection of a measuring instrument, disqualification of a measuring instrument

Termín:2.15 zamítnutí měřidla, vyřazení měřidla2.15 rejection of a measuring instrument, disqualification of a measuring instrument
Definice:

právně závazné rozhodnutí, že měřidlo nesplňuje zákonem stanovené požadavky na ověření, a zakazující jeho používání pro použití vyžadující povinné ověření

decision of legal relevance that a measuring instrument does not comply with statutory requirements for verification and prohibiting its use for applications requiring mandatory verification

2.16navrácení měřidla do stavu, kdy je shodné s požadavky / requalification of a measuring instrument

Termín:2.16 navrácení měřidla do stavu, kdy je shodné s požadavky2.16 requalification of a measuring instrument
Definice:

právně závazné rozhodnutí, že měřidlo, které bylo dříve zamítnuto, je opět ve shodě se zákonnými požadavky a jeho použití v aplikacích, kdy je vyžadováno povinné ověření, již není zakázáno

decision of legal relevance that a measuring instrument after it had been disqualified was returned to conformity with statutory requirements and its use for applications requiring mandatory verification is no longer prohibited

2.17uznání ověření / recognition of verification

Termín:2.17 uznání ověření2.17 recognition of verification
Definice:

rozhodnutí s právním dosahem přijaté jednou stranou na základě dobrovolnosti nebo dvou- či vícestranné dohody, kterým se ověřovací list a/nebo ověřovací značka aplikované druhou stranou, uznávají za splňující příslušné požadavky, aniž by byl vydán nový ověřovací list a/ nebo připojena nová ověřovací značka

legal decision taken by a party, either voluntarily or based on a bi- or multilateral arrangement whereby a verification certificate issued and/or a verification mark applied by another party is recognized as complying with relevant requirements, without issuing a new verification certificate and/or affixing a new verification mark

2.18kontrola v době platnosti ověření vzorkováním / inspection by sampling

Termín:2.18 kontrola v době platnosti ověření vzorkováním2.18 inspection by sampling
Definice:

prohlídka homogenní dávky měřidel založená na výsledcích hodnocení statisticky reprezentativního počtu vzorků náhodně vybraných z identifikované dávky

inspection of a homogeneous batch of measuring instruments based on the results of evaluation of a statistically appropriate number of specimens selected at random from an identified lot

Poznámka 1:

Podmínky, za nichž byla daná měřidla používána (např. kvalita vody u vodoměrů), mohou být mezi parametry určujícími homogenitu dávky.

The conditions under which the respective instruments have been used (e.g. water quality for water meters) may be amongst the parameters determining the homogeneity of the batch.

Poznámka 2:

ISO 3534-2 uvádí následující definici:

„4.1.6 kontrola v době platnosti ověření vzorkováním - kontrola odebraných jednotek v uvažované skupině”

ISO 3534-2 gives the following definition:

“4.1.6 sampling inspection - inspection of selected items in the group under consideration”

2.19označení / marking

Termín:2.19 označení2.19 marking
Definice:

připojení jedné nebo více značek

affixing of one or more marks

Poznámka 1:

Příklady označení:

ověření, zamítnutí, zabezpečovací prvek, označení schválení typu (popsáno v 3.05, 3.06 a 3.07)

Examples of marks include: verification, rejection, sealing and type approval marks (as described in 3.05, 3.06, and 3.07).

Poznámka 2:

Ověřovací značky a zabezpečovací prvky smí být kombinovány.

Verification and sealing marks may be combined.

Poznámka 3:

Výrobce smí být oprávněn používat i jiné značky.

The manufacturer may be authorized to apply other marks.

2.20zabezpečovací prvek / sealing

Termín:2.20 zabezpečovací prvek2.20 sealing
Definice:

prostředek k zajištění ochrany měřidla před jakoukoliv neoprávněnou změnou, novým justováním, odejmutím částí, software atd.

means intended to protect the measuring instrument against any unauthorized modification, readjustment, removal of parts, software, etc.

Poznámka:

Ochrana může být zajištěna hardwarově, softwarově nebo kombinací obou způsobů.

This may be achieved by hardware, software or a combination of both.

2.21zabezpečení / securing

Termín:2.21 zabezpečení2.21 securing
Definice:

prostředky zabraňující neoprávněnému zásahu do hardware nebo software

means preventing unauthorized access to hardware or software

2.22zrušení ověřovací značky / obliteration of a verification mark

Termín:2.22 zrušení ověřovací značky2.22 obliteration of a verification mark
Definice:

zrušení ověřovací značky v případě, že bylo zjištěno, že měřidlo již nesplňuje zákonem stanovené požadavky

cancellation of the verification mark when it has been found that the measuring instrument no longer complies with the statutory requirements

2.23prvotní ověření měřidla užitím systému zabezpečování kvality výrobce / initial verification of measuring instruments utilizing the manufacturer's quality management system

Termín:2.23 prvotní ověření měřidla užitím systému zabezpečování kvality výrobce2.23 initial verification of measuring instruments utilizing the manufacturer's quality management system
Definice:

prohlášení o shodě měřidla s metrologickými požadavky na prtvotní ověření; prohlášení je možné za předpokladu, že výrobce má systém zabezpečování kvality zavedený a schválený kompetentním orgánem

manufacturer's declaration of conformity of measuring instruments to legal metrological requirements for initial verification; the declaration is permitted on condition that the manufacturer has a quality management system implemented and approved by a competent body

Poznámka 1:

Odpovědná státní instituce musí mít k dispozici prostředky pro pravidelné ověřování zavádění systému zabezpečování kvality výrobce.

The national responsible body shall have in place a means for periodically validating the implementation of a manufacturer's quality management system.

Poznámka 2:

Program zabezpečování jakosti měřidel musí být v souladu se zákonnými metrologickými požadavky pro počáteční ověření podle vnitrostátních právních předpisů pro metrologickou kontrolu.

The quality management program for measuring instruments shall be in accordance with legal metrological requirements for initial verification according to national laws or regulations for legal metrological control.

2.24uvedení na trh / placing on the market

Termín:2.24 uvedení na trh2.24 placing on the market
Definice:

první dodání měřidla nebo hotového balení na trh

the first making available of a measuring instrument or a prepackage on the market

Poznámka:

Může se vztahovat na trh jedné země nebo skupiny zemí (regionu).

This may refer to the market of a single country or a group of countries (region).

3.00DOKUMENTY A OZNAČENÍ V LEGÁLNÍ METROLOGII / DOCUMENTS AND MARKINGS WITHIN LEGAL METROLOGY

Termín:3.00 DOKUMENTY A OZNAČENÍ V LEGÁLNÍ METROLOGII3.00 DOCUMENTS AND MARKINGS WITHIN LEGAL METROLOGY
Definice:

3.01certifikát schválení typu / type approval certificate

Termín:3.01 certifikát schválení typu3.01 type approval certificate
Definice:

dokument potvrzující udělení schválení typu

document certifying that type approval has been granted

3.02ověřovací list (certifikát) / verification certificate

Termín:3.02 ověřovací list (certifikát)3.02 verification certificate
Definice:

dokument potvrzující, že ověření měřidla bylo provedeno a byla potvrzena shoda se zákonnými požadavky

document certifying that the verification of the measuring instrument was carried out and compliance with statutory requirements was confirmed

3.03rozhodnutí o zamítnutí / rejection notice

Termín:3.03 rozhodnutí o zamítnutí3.03 rejection notice
Definice:

dokument stanovující, že měřidlo nesplňuje nebo již nesplňuje příslušné zákonem stanovené požadavky

document stating that a measuring instrument was found not to comply or no longer to comply with the relevant statutory requirements

3.04ověřovací značka / verification mark

Termín:3.04 ověřovací značka3.04 verification mark
Definice:

značka připojená viditelně k měřidlu, která potvrzuje, že ověření měřidla bylo provedeno a byla potvrzena shoda se zákonnými požadavky

mark applied to a measuring instrument in a conspicuous manner certifying that the verification of the measuring instrument was carried out and compliance with statutory requirements was confirmed

Poznámka:

Ověřovací značka může identifikovat subjekt odpovědný za ověření a/nebo může udávat rok nebo datum ověření nebo datum konce platnosti tohoto ověření.

The verification mark may identify the body responsible for verification and/or indicate the year or date of verification or its expiry date.

3.05zamítací značka / rejection mark

Termín:3.05 zamítací značka3.05 rejection mark
Definice:

značka připojená viditelně k měřidlu, která udává, že měřidlo nesplňuje zákonem stanovené požadavky, a která ruší původně připojenou ověřovací značku

mark applied to a measuring instrument in a conspicuous manner to indicate that the measuring instrument does not comply with the statutory requirements and that obliterates the previously applied verification mark

3.06zabezpečovací značka / sealing mark

Termín:3.06 zabezpečovací značka3.06 sealing mark
Definice:

značka určená k ochraně měřidla před jakoukoliv neoprávněnou změnou, novým justováním, odejmutím částí atd.

mark intended to protect the measuring instrument against any unauthorized modification, readjustment, removal of parts, etc.

3.07značka schválení typu / type approval mark

Termín:3.07 značka schválení typu3.07 type approval mark
Definice:

značka připojená k měřidlu, která potvrzuje jeho shodu se schváleným typem

mark applied to a measuring instrument certifying its conformity to the approved type

4.00KLASIFIKACE MĚŘIDEL / CLASSIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS

Termín:4.00 KLASIFIKACE MĚŘIDEL4.00 CLASSIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS
Definice:

4.01kategorie měřidel / category of instruments

Termín:4.01 kategorie měřidel4.01 category of instruments
Definice:

identifikovatelný soubor měřidel vymezený jedinečnými metrologickými a technickými charakteristikami, které mohou zahrnovat měřené množství, rozsah měření a princip nebo metodu měření

identifiable set of instruments according to unique metrological and technical characteristics that may include the measured quantity, the measuring range, and the principle or method of measurement

4.02řada měřidel / family of measuring instruments

Termín:4.02 řada měřidel4.02 family of measuring instruments
Definice:

identifikovatelná skupina měřidel téhož výrobního typu v rámci téže kategorie, která mají stejné konstrukční vlastnosti a metrologické principy měření, ale které se mohou lišit některými metrologickými, technickými a funkčními charakteristikami, jak jsou definovány v příslušném Doporučení

identifiable group of measuring instruments belonging to the same manufactured type within the same category that have the same design features and metrological principles for measurement but which may differ in some metrological and technical performance characteristics, as defined in the relevant Recommendation

4.03metrologicky relevantní / metrologically relevant

Termín:4.03 metrologicky relevantní4.03 metrologically relevant
Definice:

vlastnost zařízení, měřidla, funkce nebo softwaru, která ovlivňuje výsledek měření nebo jinou primární indikaci

attribute of any device, instrument, function or software that influences the measurement result or any other primary indication

4.04modul / module

Termín:4.04 modul4.04 module
Definice:

identifikovatelná část měřidla nebo řady měřidel, která plní specifickou funkci nebo funkce a která může být samostatně hodnocena podle předepsaných metrologických a technických požadavků na fungování, jak jsou specifikovány v příslušném Doporučení

identifiable part of a measuring instrument or of a family of measuring instruments that performs a specific function or functions and that can be separately evaluated according to prescribed metrological and technical performance requirements as specified in the relevant Recommendation

Příklad:

Typickými moduly vah jsou: vážicí modul, snímač zatížení, indikátor, analogové nebo digitální zařízení na zpracování dat, terminál, primární displej.

Typical modules of a weighing instrument are: weighing module, load cell, indicator, analog or digital data processing device, terminal, primary display.

4.05řada modulů / family of modules

Termín:4.05 řada modulů4.05 family of modules
Definice:

identifikovatelná skupina modulů téhož výrobního typu v rámci téže kategorie, které mají podobné konstrukční vlastnosti, ale které se mohou lišit některými metrologickými, technickými a funkčními charakteristikami, jak jsou definovány v příslušném Doporučení

identifiable group of modules belonging to the same manufactured type that have similar design features but that may differ in some metrological and technical performance requirements as defined in the relevant Recommendation

4.06typ měřidla nebo modulu / type of a measuring instrument or module

Termín:4.06 typ měřidla nebo modulu4.06 type of a measuring instrument or module
Definice:

definitivní model měřidla nebo modulu (řady měřidel nebo modulů), jehož všechny prvky ovlivňující jeho metrologické vlastnosti jsou náležitě definovány

definitive model of a measuring instrument or module (including a family of instruments or modules) of which all of the elements affecting its metrological properties are suitably defined

4.07stanovené měřidlo / legally controlled measuring instrument

Termín:4.07 stanovené měřidlo4.07 legally controlled measuring instrument
Definice:

měřidlo, které musí splňovat předepsané požadavky, zejména zákonem stanovené metrologické požadavky

measuring instrument required to conform to prescribed requirements, in particular legal metrological requirements

4.08právně relevantní / legally relevant

Termín:4.08 právně relevantní4.08 legally relevant
Definice:

vlastnost části měřidla, zařízení nebo softwaru podléhající metrologické kontrole

attribute of a part of a measuring instrument, a device or software subject to legal control

4.09vzorek schváleného typu / specimen of an approved type

Termín:4.09 vzorek schváleného typu4.09 specimen of an approved type
Definice:

měřidlo schváleného typu, které samo o sobě nebo současně s příslušnou dokumentací slouží jako reference např. pro kontrolu shody měřidla se schváleným typem

measuring instrument of an approved type, which on its own or together with suitable documentation, serves as a reference e.g. for checking conformity of instruments with the approved type

4.10právně relevantní parametr / legally relevant parameter

Termín:4.10 právně relevantní parametr4.10 legally relevant parameter
Definice:

parametr měřidla, (elektronického) zařízení, podsestavy, sofwaru nebo modulu, který je předmětem metrologické kontroly

parameter of a measuring instrument, (electronic) device, sub-assembly, software or a module subject to legal control

Poznámka:

Rozlišují se následující druhy právně relevantních parametrů: parametr specifický pro typ a parametr specifický pro zařízení.

The following types of legally relevant parameters can be distinguished: type-specific parameters and device-specific parameters.

4.11parametr specifický pro typ / type-specific parameter

Termín:4.11 parametr specifický pro typ4.11 type-specific parameter
Definice:

právně relevantní parametr, jehož hodnota je závislá pouze na typu měřidla

legally relevant parameter with a value that depends on the type of instrument only

Poznámka:

Parametry specifické pro typ jsou součástí právně relevantního softwaru.

Type-specific parameters are part of the legally relevant software.

4.12parametr specifický pro zařízení / device-specific parameter

Termín:4.12 parametr specifický pro zařízení4.12 device-specific parameter
Definice:

právně relevantní parametr, jehož hodnota je závislá na konkrétním kusu měřidla

legally relevant parameter with a value that depends on the individual instrument

Poznámka:

Parametry specifické pro zařízení zahrnují justovací parametry (např. justování rozpětí nebo další typy justování nebo korekce) a parametry konfigurace (např. maximální hodnota, minimální hodnota, jednotky měření atd.).

Device-specific parameters comprise adjustment parameters (e.g. span adjustment or other adjustments or corrections) and configuration parameters (e.g. maximum value, minimum value, units of measurement, etc.).

4.13schválený typ / approved type

Termín:4.13 schválený typ4.13 approved type
Definice:

konečný vzorek měřidla nebo řada měřidel povolených pro právoplatné užívání, přičemž toto rozhodnutí je potvrzeno vydáním certifikátu schválení typu

definitive model or family of measuring instruments permitted for legal use, the decision being confirmed by the issuing of a type approval certificate

4.14měřidlo schopné ověření / measuring instrument acceptable for verification

Termín:4.14 měřidlo schopné ověření4.14 measuring instrument acceptable for verification
Definice:

měřidlo schváleného typu nebo takové, které splňuje příslušné specifikace a smí být vyjmuto ze schvalování typu

measuring instrument of an approved type, or one that meets statutory requirements and may be exempt from type approval

4.15ověřovací vybavení / verification equipment

Termín:4.15 ověřovací vybavení4.15 verification equipment
Definice:

vybavení, které splňuje zákonem stanovené požadavky a které se používá pro ověřování

equipment that meets the statutory requirements and that is used for verification

4.16zkoušené zařízení / equipment under test

Termín:4.16 zkoušené zařízení4.16 equipment under test
Definice:

podsestava, kombinace podsestav nebo kompletní měřidlo, které je podrobováno zkoušení

sub-assembly, combination of subassemblies or complete measuring instrument subject to a test

Poznámka:

Zkratka: EUT

Abbreviated: EUT

5.00KONSTRUKCE A FUNGOVÁNÍ MĚŘIDEL / CONSTRUCTION AND OPERATION OF MEASURING INSTRUMENTS

Termín:5.00 KONSTRUKCE A FUNGOVÁNÍ MĚŘIDEL5.00 CONSTRUCTION AND OPERATION OF MEASURING INSTRUMENTS
Definice:

5.01dílek (stupnice) / scale interval

Termín:5.01 dílek (stupnice)5.01 scale interval
Definice:

hodnota rozdílu, vyjádřená v jednotkách měřené veličiny, mezi

- hodnotami odpovídajícími dvěma následujícím značkám stupnice u analogové indikace, nebo

- dvěma následujícími indikovanými hodnotami u digitální indikace

 

value expressed in units of the measured quantity of the difference between

• the values corresponding to two consecutive scale marks, for analog indication, or

• two consecutive indicated values, for digital indication

5.02ověřovací dílek / verification scale interval

Termín:5.02 ověřovací dílek5.02 verification scale interval
Definice:

hodnota, vyjádřená v příslušné jednotce, používaná ke klasifikaci a ověření měřidla

value, expressed in an appropriate unit, used for the classification and verification of an instrument

5.03počet ověřovacích dílků / number of verification scale intervals

Termín:5.03 počet ověřovacích dílků5.03 number of verification scale intervals
Definice:

podíl horní meze váživosti vah „Max“ a ověřovacího dílku „e“:

n = Max / e

quotient of the maximum capacity of a balance, “Max” and the verification scale interval, “e”:

n = Max / e

Poznámka 1:

Tento termín se vztahuje k vahám.

This term applies to weighing instruments.

Poznámka 2:

„Max“ a „e“ musí být vyjádřeny ve stejné jednotce.

“Max” and “e” have to be in the same unit.

5.04indikační zařízení / indicating device

Termín:5.04 indikační zařízení5.04 indicating device
Definice:

část měřidla, která zobrazuje výsledky měření, buď kontinuálně, nebo na základě požadavku.

part of the measuring instrument which displays the measurement results either continuously or on demand

Poznámka:

Tiskárna není indikační zařízení, i když vytištěný výsledek měření je považován za indikaci.

A printing device is not an indicating device, although a printed measurement result is considered to be an indication.

5.05primární indikace / primary indication

Termín:5.05 primární indikace5.05 primary indication
Definice:

indikace (zobrazená, tištěná nebo uložená v paměti), která podléhá metrologické kontrole

indication (displayed, printed or memorized) subject to legal metrological control

5.06pomocné zařízení / ancillary device

Termín:5.06 pomocné zařízení5.06 ancillary device
Definice:

zařízení se specifickou funkcí, které se přímo podílí na procesu zpracování, přenosu nebo zobrazení výsledků měření

device intended to perform a particular function, directly involved in elaborating, transmitting or displaying measurement results

Poznámka 1:

Pomocné zařízení může nebo nemusí podléhat metrologické kontrole v závislosti na své funkci v měřicím systému nebo na národních právních předpisech.

An ancillary device may or may not be subject to legal metrological control according to its function in the measuring system or to national regulations.

Poznámka 2:

Hlavní pomocná zařízení jsou:

 

- zařízení pro nastavení nuly

- opakovací indikační zařízení

- tiskací zařízení,

- paměťové zařízení,

- zařízení pro indikaci ceny,

- součtové indikační zařízení,

- zařízení k nastavení předvoleb,

- samoobslužné zařízení.

Main ancillary devices are:

 

• zero setting device;

• repeating indicating device;

• printing device;

• memory device;

• price indicating device;

• totalizing indicating device;

• pre-setting device;

• self-service device.

5.07kontrolní zařízení / checking facility

Termín:5.07 kontrolní zařízení5.07 checking facility
Definice:

zařízení, které je součástí měřidla a které umožňuje detekovat významné chyby způsobené poruchou a reagovat na ně

facility that is incorporated in a measuring instrument and which enables significant faults to be detected and acted upon

Poznámka:

Reagovat“ má zde význam jakékoli náležité odezvy měřidla (světelný signál, akustický signál, zabránění procesu měření atd.).

 “Acted upon” refers to any adequate response by the measuring instrument (luminous signal, acoustic signal, prevention of the measurement process, etc.).

5.08kontrolní měřidlo / control instrument

Termín:5.08 kontrolní měřidlo5.08 control instrument
Definice:

váhy používané ke stanovení konvenční hodnoty hmotnosti zkušební zátěže (zátěží)

weighing instrument used to determine the conventional value of the mass of the test load(s)

Poznámka 1:

Kontrolní měřidla používaná ke zkoušení mohou být

 

- oddělená od zkoušeného měřidla nebo

- integrální součástí, pokud zkoušené měřidlo disponuje režimem statického vážení.

Control instruments used for testing may be

 

• separate from the instrument being tested, or

• integral, when a static weighing mode is provided by the instrument being tested.

Poznámka 2:

Tento termín se týká vah.

This term is applicable for weighing instruments.

5.09přidružené měřidlo / associated measuring instrument

Termín:5.09 přidružené měřidlo5.09 associated measuring instrument
Definice:

zařízení určené k měření veličiny jiné než je hlavní měřená veličina, a jejíž hodnota se použije ke korekci nebo přepočítání výsledku měření

instrument for the measurement of a quantity, other than the measurand, the value of which is used to correct or convert a measurement result

Poznámka:

Typicky je přidružené měřidlo připojeno k zařízení (korekční zařízení, přepočítávací zařízení, počítadlo), které je součástí měřidla a které mění (koriguje, přepočítává) výsledek měření tak, aby byla zjištěna hodnota hlavní měřené veličiny za specifických podmínek.

Typically, an associated measuring instrument is connected to a device (correction device, conversion device, calculator) that is part of a measuring instrument and that changes (corrects, converts) the measurement result to obtain a value for the measurand under specified conditions.

5.10terminál / terminal

Termín:5.10 terminál5.10 terminal
Definice:

digitální zařízení, které má jednu nebo více kláves (nebo myš, dotykovou obrazovku atd.) k ovládání měřidla, a displej pro zobrazování výsledků měření přenesených prostřednictvím digitálního rozhraní nebo zařízení pro zpracování analogových dat

digital device that has one or more keys (or mouse, touch-screen, etc.) to operate the instrument, and a display to provide the measurement results transmitted via the digital interface or an analog data processing device

5.11počáteční základní chyba / initial intrinsic error

Termín:5.11 počáteční základní chyba5.11 initial intrinsic error
Definice:

základní chyba měřidla stanovená před provedením zkoušek funkčnosti a hodnocením stálosti

intrinsic error of a measuring instrument as determined prior to performance tests and durability evaluations

5.12chyba způsobená poruchou / fault

Termín:5.12 chyba způsobená poruchou5.12 fault
Definice:

rozdíl mezi chybou indikace a základní chybou měřidla

difference between the error of indication and the intrinsic error of a measuring instrument

Poznámka 1:

V první řadě je chyba způsobená poruchou výsledkem nežádoucí změny dat obsažených v elektronickém měřidle nebo jím procházejících.

Principally, a fault is the result of an undesired change of data contained in or flowing through an electronic measuring instrument.

Poznámka 2:

Z definice vyplývá, že „chyba způsobená poruchou“ je numerická hodnota, která je vyjádřena buď v jednotkách měření, nebo jako relativní hodnota např. v procentech.

From the definition it follows that a “fault” is a numerical value which is expressed either in a unit of measurement or as a relative value, for instance as a percentage.

5.13mez chyby způsobené poruchou / fault limit

Termín:5.13 mez chyby způsobené poruchou5.13 fault limit
Definice:

hodnota vymezující nevýznamné chyby způsobené poruchou stanovená v příslušném Doporučení

value specified in the applicable Recommendation delimiting non-significant faults

5.14významná chyba způsobená poruchou / significant fault

Termín:5.14 významná chyba způsobená poruchou5.14 significant fault
Definice:

chyba způsobená poruchou překračující příslušnou hodnotu meze chyby způsobené poruchou

fault exceeding the applicable fault limit value

Poznámka:

U určitých druhů měřidel nemusí být některé chyby způsobené poruchou překračující meze chyby způsobené poruchou považovány za významnou poruchu; příslušné Doporučení stanoví případy, kdy platí tato výjimka. Může být přípustný například výskyt jedné nebo některých z následujících chyb způsobených poruchou:

 • chyby způsobené poruchou pocházející ze současně probíhajících a vzájemně nesouvisejících příčin vzniklých v měřidle nebo jeho kontrolních zařízení;
 • chyby způsobené poruchou mající za následek nemožnost provádět jakékoli měření;
 • přechodné chyby způsobené poruchou vedoucí k momentálnímu kolísání indikace, které nelze interpretovat, uložit do paměti nebo odeslat jako výsledek měření;
 • chyby způsobené poruchou vedoucí k odchylkám výsledků měření, které jsou natolik závažné, že jsou zaregistrovány všemi osobami zainteresovanými na výsledcích měření; příslušné Doporučení může specifikovat povahu těchto odchylek.

For particular types of measuring instruments some faults exceeding the fault limit may not be considered a significant fault; the applicable Recommendation shall state when such exception applies. For example, the occurrence of one or some of the following faults may be acceptable:

• faults arising from simultaneous and mutually independent causes originating in a measuring instrument or in its checking facilities;

• faults implying the impossibility to perform any measurement;

• transitory faults being momentary variations in the indication, which cannot be interpreted, memorized or transmitted as a measurement result;

• faults giving rise to variations in the measurement result that are serious enough to be noticed by all those interested in the measurement result; the applicable Recommendation may specify the nature of these variations.

5.15stálost / durability

Termín:5.15 stálost5.15 durability
Definice:

schopnost měřidla uchovat si provozní vlastnosti po dobu používání

ability of the measuring instrument to maintain its performance characteristics over a period of use

5.16chyba stálosti / durability error

Termín:5.16 chyba stálosti5.16 durability error
Definice:

rozdíl mezi základní chybou po určité době používání a počáteční základní chybou měřidla

difference between the intrinsic error after a period of use and the initial intrinsic error of a measuring instrument

5.17významná chyba stálosti / significant durability error

Termín:5.17 významná chyba stálosti5.17 significant durability error
Definice:

chyba stálosti překračující hodnotu specifikovanou v příslušném Doporučení

durability error exceeding the value specified in the applicable Recommendation

Poznámka:

Některé chyby stálosti překračující stanovenou hodnotu nemusí být považovány za významné. Příslušné Doporučení stanoví případy, kdy platí takové výjimky. Může být přípustný například výskyt jedné nebo některých z následujících poruch:

 • indikaci nelze interpretovat, uložit do paměti nebo odeslat jako výsledek měření;
 • indikace má za následek nemožnost provádět jakékoli měření;
 • indikace je tak zjevně chybná, že musí být zaregistrována všemi osobami zainteresovanými na výsledcích měření; nebo
 • chyba stálosti nemůže být zjištěna a zaregistrována v důsledku poruchy příslušného zařízení pro ochranu stálosti.

Some durability errors exceeding the value specified may still be considered not significant. The applicable Recommendation shall state when such exception applies. For example the occurrence of one or some of the following errors may be acceptable:

• the indication cannot be interpreted, memorized or transmitted as a measurement result;

• the indication implies the impossibility to perform any measurement;

• the indication is so obviously wrong that it is bound to be noticed by all those interested in the result of the measurement; or

• a durability error cannot be detected and acted upon due to a breakdown of the appropriate durability protection facility.

5.18ovlivňující faktor / influence factor

Termín:5.18 ovlivňující faktor5.18 influence factor
Definice:

ovlivňující veličina, která má hodnotu v rozsahu stanovených pracovních podmínek měřidla

influence quantity having a value which ranges within the rated operating conditions of a measuring instrument

Poznámka 1:

Stanovené pracovní podmínky musí být v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příslušném Doporučení.

The rated operating conditions shall be in conformity with the applicable requirements specified in the applicable Recommendation.

Poznámka 2:

Kolísání indikace v důsledku ovlivňujícího faktoru se považuje za chybu, nikoliv za poruchu.

The variation of an indication as a consequence of an influence factor is considered an error and not a fault.

5.19rušení / disturbance

Termín:5.19 rušení5.19 disturbance
Definice:

ovlivňující veličina, která má hodnotu v rozmezí stanoveném v příslušném Doporučení, ale mimo stanovené pracovní podmínky měřidla 

influence quantity having a value within the limits specified in the relevant Recommendation, but outside the specified rated operating conditions of a measuring instrument

5.20program zkoušek / test program

Termín:5.20 program zkoušek5.20 test program
Definice:

popis souboru zkoušek pro dané typy zařízení

description of a series of tests for certain types of equipment

5.21zkouška funkčnosti / performance test

Termín:5.21 zkouška funkčnosti5.21 performance test
Definice:

zkouška určená k ověření, zda zkoušené zařízení je schopno plnit zamýšlené funkce

test intended to verify whether the EUT is able to accomplish its intended functions

5.22zkouška stálosti / durability test

Termín:5.22 zkouška stálosti5.22 durability test
Definice:

zkouška určená k ověření schopnosti zkoušeného zařízení uchovat si provozní vlastnosti po danou dobu používání

test intended to verify whether the EUT is able to maintain its performance characteristics over a period of use

6.00SOFTWARE V LEGÁLNÍ METROLOGII / SOFTWARE IN LEGAL METROLOGY

Termín:6.00 SOFTWARE V LEGÁLNÍ METROLOGII6.00 SOFTWARE IN LEGAL METROLOGY
Definice:

6.01identifikace software / software identification

Termín:6.01 identifikace software6.01 software identification
Definice:

sekvence čitelných znaků (např. číslo verze, kontrolní součet – checksum), která je neoddělitelně spojena s předmětným software nebo softwarovým modulem

sequence of readable characters (e.g. version number, checksum) that is inextricably linked to the software or software module under consideration

Poznámka:

Lze zkontrolovat za provozu přístroje.

It can be checked on an instrument whilst in use.

6.02oddělení software / software separation

Termín:6.02 oddělení software6.02 software separation
Definice:

oddělení software v měřidle, které může být rozděleno na část, která je právně relevantní, a na část právně nerelevantní

separation of the software in measuring instruments, which can be divided into a legally relevant part and a legally non-relevant part

Poznámka:

Tyto části komunikují prostřednictvím softwarového rozhraní.

These parts communicate via a software interface.

6.03softwarové rozhraní / software interface

Termín:6.03 softwarové rozhraní6.03 software interface
Definice:

programový kód a vyhrazená datová doména pro příjem, filtrování nebo přenos dat mezi moduly software

program code and dedicated data domain receiving, filtering, or transmitting data between software modules

Poznámka:

Softwarové rozhraní nemusí být nutně právně relevantní.

A software interface is not necessarily legally relevant.

6.04ochrana software / software protection

Termín:6.04 ochrana software6.04 software protection
Definice:

ochrana software nebo datové domény měřidla hardwarovou nebo softwarovou ochranou

protection of measuring instrument software or data domain by a hardware or software implemented seal

Poznámka:

K umožnění přístupu a změnám software musí být tato ochrana odstraněna nebo porušena.

The seal must be removed, damaged or broken to obtain access to change software.

6.05auditní stopa / audit trail

Termín:6.05 auditní stopa6.05 audit trail
Definice:

souvislý datový soubor obsahující záznamy s informacemi o událostech s časovým razítkem, např. o změnách hodnot parametrů zařízení, aktualizaci software nebo jiných aktivitách, které jsou právně relevantní a které mohou ovlivnit metrologické charakteristiky

continuous data file containing a time stamped information record of events, e.g. changes in the values of the parameters of a device or software updates, or other activities that are legally relevant and which may influence the metrological characteristics

6.06událost / event

Termín:6.06 událost6.06 event
Definice:

akce, při níž je provedena změna parametru měřidla, justovacího faktoru nebo aktualizace softwarového modulu

action in which a modification of a measuring instrument parameter, adjustment factor or update of software module is made

6.07paměťové zařízení / storage device

Termín:6.07 paměťové zařízení6.07 storage device
Definice:

zařízení používané k ukládání údajů o měření po dokončení měření a k jejich uchování pro pozdější právně relevantní účely (např. uzavření obchodní transakce)

device used for storing measurement data after completion of the measurement and keeping it available for later legally relevant purposes (e.g. the conclusion of a commercial transaction)

6.08uživatelské rozhraní / user interface

Termín:6.08 uživatelské rozhraní6.08 user interface
Definice:

rozhraní, které umožňuje výměnu informací mezi operátorem a měřidlem nebo jeho hardwarovými nebo softwarovými komponentami, např. přepínači, klávesnicí, myší, displejem, monitorem, tiskárnou, dotykovou obrazovkou, oknem softwaru na obrazovce, včetně softwaru, který je generuje

interface that enables information to be interchanged between the operator and the measuring instrument or its hardware or software components, e.g. switches, keyboard, mouse, display, monitor, printer, touch-screen, software window on a screen including the software that generates it

A.00PŘÍLOHA A - TERMÍNY VZTAHUJÍCÍ SE K POSUZOVÁNÍ SHODY / ANNEX A - TERMS RELATING TO CONFORMITY ASSESSMENT

Termín:A.00 PŘÍLOHA A - TERMÍNY VZTAHUJÍCÍ SE K POSUZOVÁNÍ SHODYA.00 ANNEX A - TERMS RELATING TO CONFORMITY ASSESSMENT
Definice:

A.01posouzení shody / conformity assessment

Termín:A.01 posouzení shodyA.01 conformity assessment
Definice:

prokázání, že specifikované požadavky vztahující se k produktu, procesu, systému, osobě nebo orgánu jsou splněny

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.1]

demonstration that specified requirements relating to a product, process, system, person or body are fulfilled

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.1]

Poznámka 1:

Oblast předmětu posuzování shody zahrnuje činnosti definované v ISO/IEC 17000, jako jsou zkoušení, inspekce a certifikace, stejně jako akreditaci orgánů  posuzujících shodu.

The subject field of conformity assessment includes activities defined in ISO/IEC 17000, such as testing, inspection and certification, as well as the accreditation of conformity assessment bodies.

Poznámka 2:

Výraz „předmět posuzování shody“ nebo „předmět“ je používán v mezinárodní normě ISO/ IEC 17000 k pokrytí všech jednotlivých materiálů, produktů, instalací, procesů, systémů, osob nebo orgánů, u kterých se posuzování shody používá. Služba je pokryta definicí produktu.

The expression “object of conformity assessment” or “object” is used in ISO/IEC 17000 to encompass any particular material, product, installation, process, system, person or body to which conformity assessment is applied. A service is covered by the definition of a product.

A.02orgán posuzující shodu / conformity assessment body

Termín:A.02 orgán posuzující shoduA.02 conformity assessment body
Definice:

orgán, který vykonává služby v oblasti posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.5]

body that performs conformity assessment services

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.5]

Poznámka:

Akreditační orgán není orgánem posuzujícím shodu.

An accreditation body is not a conformity assessment body.

A.03akreditační orgán / accreditation body

Termín:A.03 akreditační orgánA.03 accreditation body
Definice:

pravomocný orgán provádějící akreditaci

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.6]

authoritative body that performs accreditation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.6]

Poznámka:

Zmocnění akreditačního orgánu je zpravidla odvozeno od ústředních orgánů státní správy.

The authority of an accreditation body is generally derived from government.

A.04systém posuzování shody / conformity assessment system

Termín:A.04 systém posuzování shodyA.04 conformity assessment system
Definice:

pravidla, postupy a management pro provádění posouzení shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.7]

rules, procedures and management for carrying out conformity assessment

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.7]

Poznámka:

Systémy posuzování shody mohou být spravovány na mezinárodní, regionální, národní nebo nižší (oblastní) úrovni.

Conformity assessment systems may be operated at international, regional, national or sub-national level.

A.05schéma posuzování shody, program posuzování shody / conformity assessment scheme, conformity assessment program

Termín:A.05 schéma posuzování shody, program posuzování shodyA.05 conformity assessment scheme, conformity assessment program
Definice:

systém posuzování shody vztahující se ke specifickým předmětům posuzování shody, na které jsou kladeny specifické požadavky, specifická pravidla a postupy

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.8]

conformity assessment system related to specified objects of conformity assessment, to which the same specified requirements, specific rules and procedures apply

 

[ISO/IEC 17000:2004, 2.8]

Poznámka:

Schémata posuzování shody mohou být spravována na mezinárodní, regionální, národní nebo nižší (oblastní) úrovni.

Conformity assessment schemes may be operated at international, regional, national or sub-national level.

A.06specifikovaný požadavek / specified requirement

Termín:A.06 specifikovaný požadavekA.06 specified requirement
Definice:

potřeba nebo očekávání, které je stanoveno

 

[ISO/IEC 17000:2004, 3.1]

need or expectation that is stated

 

[ISO/IEC 17000:2004, 3.1]

Poznámka:

Specifikované požadavky mohou být stanoveny v normativních dokumentech jako jsou předpisy, normy a technické specifikace.

Specified requirements may be stated in normative documents such as regulations, standards and technical specifications.

A.07postup / procedure

Termín:A.07 postupA.07 procedure
Definice:

specifikovaný postup provádění činnosti nebo procesu

 

[ISO/IEC 17000:2004, 3.2]

specified way to carry out an activity or a process

 

[ISO/IEC 17000:2004, 3.2]

A.08certifikační schéma / certification scheme

Termín:A.08 certifikační schémaA.08 certification scheme
Definice:

systém certifikace vztahující se ke specifikovaným produktům, pro které platí stejné specifikované požadavky, specifická pravidla a postupy

 

[ISO/IEC 17065:2013, 3.9]

certification system related to specified products, to which the same specified requirements, specific rules and procedures apply

 

[ISO/IEC 17065:2013, 3.9]

Poznámka 1:

Převzato z ISO/IEC 17000:2004, definice 2.8.

Adapted from ISO/IEC 17000:2004, definition 2.8.

Poznámka 2:

„Certifikační systém“ je „systém posuzování shody“, který je definován v ISO/IEC 17000:2004, definice 2.7.

A “certification system” is a “conformity assessment system”, which is defined in ISO/IEC 17000:2004, definition 2.7.

Poznámka 3:

Pravidla, postupy a management pro implementování certifikace produktu, procesu a služby jsou určena certifikačním schématem.

The rules, procedures and management for implementing product, process and service certification are stipulated by the certification scheme.

Poznámka 4:

Všeobecný návod na vypracování schémat je uveden v ISO/IEC 17067 v kombinaci s ISO/IEC Pokyny 28 a 53.

General guidance for the development of schemes is given in ISO/IEC 17067, in combination with ISO/IEC Guide 28 and ISO/IEC Guide 53.

A.09vzorkování / sampling

Termín:A.09 vzorkováníA.09 sampling
Definice:

obstarání si vzorku předmětu posuzování shody podle určitého postupu

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.1]

provision of a sample of the object of conformity assessment, according to a procedure

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.1]

A.10zkoušení / testing

Termín:A.10 zkoušeníA.10 testing
Definice:

určení jedné nebo více charakteristik objektu posuzování shody podle určitého postupu

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.2]

determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment, according to a procedure

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.2]

Poznámka:

Typické je používání „zkoušení“ u materiálů, produktů nebo procesů.

“Testing” typically applies to materials, products or processes.

A.11kontrola, inspekce / inspection

Termín:A.11 kontrola, inspekceA.11 inspection
Definice:

zkoumání návrhu produktu, produktu, procesu nebo instalace a stanovení jejich shody se specifickými požadavky nebo na základě odborného posouzení s  požadavky obecnými

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.3]

examination of a product design, product, process or installation and determination of its conformity with specific requirements or, on the basis of professional judgment, with general requirements

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.3]

Poznámka:

Inspekce procesu může zahrnovat inspekci osob, vybavení, technologie a metodologie.

Inspection of a process may include inspection of persons, facilities, technology and methodology.

A.12audit / audit

Termín:A.12 auditA.12 audit
Definice:

systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání záznamů, prohlášení, skutečností a jiných významných informací a pro jejich objektivní posouzení a účelem stanovení rozsahu, ve kterém jsou specifikované požadavky splněny

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.4]

systematic, independent, documented process for obtaining records, statements of fact or other relevant information and assessing them objectively to determine the extent to which specified requirements are fulfilled

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.4]

Poznámka:

Zatímco „audit“ se používá u systémů managamentu, „posuzování“ se používá u orgánů posuzujících shodu a dále také v obecném významu.

Whilst “audit” applies to management systems, “assessment” applies to conformity assessment bodies as well as more generally.

A.13vzájemné posouzení / peer assessment

Termín:A.13 vzájemné posouzeníA.13 peer assessment
Definice:

posouzení orgánu ze strany zástupců jiných orgánů, které jsou členy smluvní skupiny nebo které jsou kandidáty na členství v této skupině, podle specifikovaných požadavků

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.5]

assessment of a body against specified requirements by representatives of other bodies in, or candidates for, an agreement group

 

[ISO/IEC 17000:2004, 4.5]

A.14přezkoumání / review

Termín:A.14 přezkoumáníA.14 review
Definice:

ověření vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti vybraných a stanovených činností a výsledků těchto činností s ohledem na plnění specifikovaných požadavků předmětem posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.1]

verification of the suitability, adequacy and effectiveness of selection and determination activities, and the results of these activities, with regard to fulfillment of specified requirements by an object of conformity assessment

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.1]

A.15potvrzení / attestation

Termín:A.15 potvrzeníA.15 attestation
Definice:

vydání výroku, které je založeno na rozhodnutí z přezkoumání, že splnění specifikovaných požadavků je prokázáno

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.2]

issue of a statement, based on a decision following review, that fulfillment of specified requirements has been demonstrated

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.2]

Poznámka 1:

Výsledné prohlášení, na které se odkazuje ISO/ IEC 17000 jako na „prohlášení o shodě“, vyjadřuje ujištění, že specifikované požadavky jsou splněny.  Takové ujištění nedává samo o sobě smluvní ani jakékoli jiné právní záruky.

The resulting statement, referred to in ISO/IEC 17000 as a “statement of conformity”, conveys the assurance that the specified requirements have been fulfilled. Such an assurance does not, of itself, afford contractual or other legal guarantees.

Poznámka 2:

Činnosti první strany a třetí strany ve věci potvrzení jsou rozlišeny pomocí termínů: prohlášení, certifikace a akreditace. Pro potvrzení druhou stranou žádný speciální termín není.

First-party and third-party attestation activities are distinguished by the terms: declaration, certification and accreditation. For second-party attestation, no special term is available.

A.16rozsah potvrzení / scope of attestation

Termín:A.16 rozsah potvrzeníA.16 scope of attestation
Definice:

vymezení nebo charakteristiky předmětů posuzování shody, které jsou pokryty potvrzením

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.3]

range or characteristics of objects of conformity assessment covered by attestation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.3]

A.17prohlášení (o shodě) / declaration (of conformity)

Termín:A.17 prohlášení (o shodě)A.17 declaration (of conformity)
Definice:

potvrzení vydané první stranou

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.4]

first-party attestation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.4]

A.18certifikace / certification

Termín:A.18 certifikaceA.18 certification
Definice:

potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k produktům, systémům nebo osobám

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.5]

third-party attestation related to products, processes, systems or persons

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.5]

Poznámka 1:

Certifikace systému managementu je někdy také nazývána registrací.

Certification of a management system is sometimes also called registration.

Poznámka 2:

Certifikace je použitelná na všechny předměty posuzování shody s výjimkou samotných orgánů posuzujících shodu, u kterých je používána akreditace.

Certification is applicable to all objects of conformity assessment except for conformity assessment bodies themselves, to which accreditation is applicable.

A.19akreditace / accreditation

Termín:A.19 akreditaceA.19 accreditation
Definice:

potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k orgánu posuzujícímu shodu, kterým je oznamováno formální potvrzení jeho odborné způsobilosti provádět  specifické úlohy v oblasti posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.6]

third-party attestation related to a conformity assessment body conveying formal demonstration of its competence to carry out specific conformity assessment tasks

 

[ISO/IEC 17000:2004, 5.6]

A.20dozor / surveillance

Termín:A.20 dozorA.20 surveillance
Definice:

systematické opakování činností posuzování shody jako základu pro udržování platnosti prohlášení o shodě

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.1]

systematic iteration of conformity assessment activities as a basis for maintaining the validity of the statement of conformity

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.1]

A.21pozastavení / suspension

Termín:A.21 pozastaveníA.21 suspension
Definice:

dočasné zbavení platnosti prohlášení o shodě v celém specifikovaném rozsahu potvrzení nebo v jeho části

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.2]

temporary invalidation of the statement of conformity for all or part of the specified scope of attestation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.2]

A.22odvolání / appeal

Termín:A.22 odvoláníA.22 appeal
Definice:

požadavek dodavatele předmětu posuzování shody na orgán posuzující shodu nebo na akreditační orgán, aby tento orgán zvážil rozhodnutí, které učinil ve  vztahu k předmětu posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.4]

request by the provider of the object of conformity assessment to the conformity assessment body or accreditation body for reconsideration by that body of a decision it has made relating to that object

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.4]

A.23stížnost / complaint

Termín:A.23 stížnostA.23 complaint
Definice:

vyjádření nespokojenosti (liší se od odvolání jakékoli osoby nebo organizace vůči činnosti orgánu posuzujícímu shodu nebo vůči akreditačnímu orgánu, pokud je
ze strany stěžovatele očekávána reakce tohoto orgánu

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.5]

expression of dissatisfaction, other than appeal, by any person or organization to a conformity assessment body or accreditation body, relating to the activities of that body, where a response is expected

 

[ISO/IEC 17000:2004, 6.5]

A.24smluvní skupina / agreement group

Termín:A.24 smluvní skupinaA.24 agreement group
Definice:

orgány, které jsou signatáři dohody, na základě které je ujednání založeno

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.10]

bodies that are signatories to the agreement on which an arrangement is based

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.10]

A.25schválení / approval

Termín:A.25 schváleníA.25 approval
Definice:

povolení týkající se produktu nebo procesu k uvedení na trh nebo k používání pro stanovené účely nebo podle stanovených podmínek

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.1]

permission for a product or process to be marketed or used for stated purposes or under stated conditions

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.1]

A.26reciprocita / reciprocity

Termín:A.26 reciprocitaA.26 reciprocity
Definice:

vztah mezi dvěma stranami, kde obě strany mají navzájem stejná práva a závazky

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.11]

relationship between two parties where both have the same rights and obligations towards each other

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.11]

Poznámka 1:

Reciprocita může existovat v rámci mnohostranného ujednání, které zahrnuje síť dvoustranných recipročních vztahů.

Reciprocity can exist within a multilateral arrangement comprising a network of bilateral reciprocal relationships.

Poznámka 2:

Ačkoli jsou práva a závazky stejné, příležitosti z nich vyplývající se mohou lišit – to může vést k nerovným vztahům mezi stranami.

Although rights and obligations are the same, opportunities emanating from them can differ; this can lead to unequal relationships between parties.

A.27rovnoprávný režim / equal treatment

Termín:A.27 rovnoprávný režimA.27 equal treatment
Definice:

úprava zavedená u produktů nebo procesů od jednoho dodavatele, která není méně výhodná než úprava zavedená za srovnatelné situace u podobných produktů nebo procesů od jiných dodavatelů

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.12]

treatment accorded to products or processes from one supplier that is no less favorable than that accorded to like products or processes from any other supplier, in a comparable situation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.12]

A.28národní režim / national treatment

Termín:A.28 národní režimA.28 national treatment
Definice:

úprava zavedená u produktů nebo procesů pocházejících z jiných zemí, která není méně výhodná než úprava zavedená za srovnatelné situace u podobných  procesů nebo produktů národního původu

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.13]

treatment accorded to products or processes originating in other countries that is no less favorable than that accorded to like products or processes of national origin, in a comparable situation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.13]

A.29rovnoprávný a národní režim / equal and national treatment

Termín:A.29 rovnoprávný a národní režimA.29 equal and national treatment
Definice:

úprava zavedená u produktů nebo procesů pocházejících z jiných zemí, která není méně výhodná než úprava zavedená za srovnatelné situace u podobných procesů nebo produktů národního původu nebo pocházejících z jiné země

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.14]

treatment accorded to products or processes originating in other countries that is no less favorable than that accorded to like products or processes of national origin, or originating in any other country, in a comparable situation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.14]

A.30ustanovení / designation

Termín:A.30 ustanoveníA.30 designation
Definice:

autorizace orgánu posuzujícího shodu státem k provádění specifikovaných činností posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.2]

governmental authorization of a conformity assessment body to perform specified assessment activities

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.2]

A.31ustanovující orgán/autorita / designating authority

Termín:A.31 ustanovující orgán/autoritaA.31 designating authority
Definice:

orgán zřízený státem nebo zplnomocněný státem k ustanovování orgánů posuzujících shodu, pozastavování nebo odvolání jejich ustanovení nebo ke zrušení
pozastavení jejich ustanovení

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.3]

body established within government or empowered by government to designate conformity assessment bodies, suspend or withdraw their designation or remove their suspension from designation

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.3]

A.32ekvivalence, ekvivalence výsledků posuzování shody / equivalence, equivalence of conformity assessment results

Termín:A.32 ekvivalence, ekvivalence výsledků posuzování shodyA.32 equivalence, equivalence of conformity assessment results
Definice:

dostatečnost různých výsledků posuzování shody poskytovat stejnou úroveň zajištění shody s ohledem na stejné specifikované požadavky

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.4]

sufficiency of different conformity assessment results to provide the same level of assurance of conformity with regard to the same specified requirements

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.4]

A.33uznávání, uznávání posuzování shody / recognition, recognition of conformity assessment results

Termín:A.33 uznávání, uznávání posuzování shodyA.33 recognition, recognition of conformity assessment results
Definice:

akceptování platnosti výsledku posuzování shody stanoveného jinou osobou nebo orgánem

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.5]

acknowledgement of the validity of a conformity assessment result provided by another person or body

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.5]

A.34akceptování, akceptování výsledků posuzování shody / acceptance, acceptance of conformity assessment

Termín:A.34 akceptování, akceptování výsledků posuzování shodyA.34 acceptance, acceptance of conformity assessment
Definice:

používání výsledku posuzování shody stanoveného jinou osobou nebo orgánem

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.6]

use of a conformity assessment result provided by another person or body

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.6]

A.35jednostranné ujednání / unilateral arrangement

Termín:A.35 jednostranné ujednáníA.35 unilateral arrangement
Definice:

ujednání, kterým jedna strana uznává nebo přijímá výsledky posuzování shody jiné strany

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.5]

arrangement whereby one party recognizes or accepts the conformity assessment results of another party

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.5]

A.36dvoustranné ujednání / bilateral arrangement

Termín:A.36 dvoustranné ujednáníA.36 bilateral arrangement
Definice:

ujednání, kterým dvě strany navzájem uznávají nebo přijímají výsledky svých posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.8]

arrangement whereby two parties recognize or accept each other's conformity assessment results

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.8]

A.37mnohostranné ujednání / multilateral arrangement

Termín:A.37 mnohostranné ujednáníA.37 multilateral arrangement
Definice:

ujednání, kterým více než dvě strany vzájemně uznávají nebo přijímají výsledky svých posuzování shody

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.9]

arrangement whereby more than two parties recognize or accept one another's conformity assessment results

 

[ISO/IEC 17000:2004, 7.9]

ÚNMZ logo

© ÚNMZ Prohlášení o přístupnosti

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha, IČ 48135267.